תקנון שימוש ורכישת קורסים דיגיטליים

באתר מועדון המשקיעים של אינווסטור 360 - investor360.club

 1. כללי
  • אתר מועדון המשקיעים של אינווסטור 360 (“האתר”) הינו אתר לרכישת מגוון של קורסים דיגיטליים בכתובת club, אשר מופעל ומנוהל על ידי INVEST 360(“החברה”).
  • באתר זה ניתן לרכוש קורסים שונים ללימוד השקעות בשוק ההון, בורסות העולם, נדל״ן ועוד, שעורכת החברה (“הקורסים” ו/או “קורסי הלימוד”), הכל לפי בחירת המזמין (כהגדרתו להלן).
  • תקנון זה יחול על כלל הרוכשים ו/או המשתמשים באתר, בכל כתובת בה יופעל, ומהווה הסכם מחייב בין החברה לבין המזמין את רכישת הקורס באתר עבור עצמו ו/או עבור מי מטעמו, לרבות קטין אשר הוא נציגו על-פי דין (“המזמין” ו/או “הרוכש”). מובהר, כי הסכם זה יחול גם על המשתמש עבורו הוזמן הקורס (על-אף היותו קטין) (“המשתמש”).
  • תנאי השימוש המפורטים להלן מהווים פירוט מלא של זכויות והתחייבויות המזמין ו/או המשתמש בעת השימוש באתר והזמנת המוצרים המוצעים בו. השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים מתוכו, מעידים על הסכמת המזמין ו/או המשתמש, ללא סייג ובאופן בלתי חוזר, לתנאי שימוש אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר. על כן, על המזמין ו/או המשתמש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה וככל שאינם מסכימים לתנאי כלשהו מתנאיו, עליהם להימנע משימוש באתר.
  • המזמין והמשתמש מצהירים, כי קראו תקנון זה ומסכימם לכל הוראותיו, וכי לא תהייה להם כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כל מי מטעמה בקשר לביצוע הזמנה באתר והשימוש בו מעבר לזכויות המסורות לו בהתאם לתקנון זה. בעצם רכישת קורסים באתר זה, המזמין ו/או המשתמש מצהירים כי מסכימים לתנאי התקנון, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות של החברה המופיעים באתר , כפי שיעודכנו מעת לעת.
  • המזמין מצהיר, כי הינו בגיר וכי הוא רשאי לבצע הזמנה באתר בהתאם לדין עבור המשתמש.
  • הפרסום באתר הינו בגדר הזמנה לקבלת הצעות בלבד. ביצוע רישום על-ידי המזמין הינו בגדר הצעה.
 2. תנאים לרישום לאתר
  • כתנאי לביצוע הזמנה דרך האתר, על המזמין למסור לידי החברה באמצעות טופס ההזמנה המקוון את הפרטים שלהלן, כשהם נכונים ומדויקים:
   • שם פרטי, שם משפחה ומספר תעודת הזהות של המזמין;
   • שם פרטי, שם משפחה ומספר תעודת הזהות של המשתמש;
   • פרטי ההתקשרות עם המזמין, הכוללים – כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני;
   • פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו תתבצע רכישת הקורסים;
  • מסירת הפרטים המנויים בסעיף 2.1 לעיל הינה לצורך ביצוע רכישת והזמנת הקורס, ולא ניתן יהיה לבצע רישום לקורס ללא מסירתם.
  • החברה שומרת על זכותה לדחות ו/או לבטל כל רישום בגין מסירת פרטים בלתי נכונים.
  • מובהר, כי הרישום לאתר מיועד לצרכים אישיים בלבד של המשתמש, וחל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או בקורס ו/או בחלקים מהם שימוש מסחרי מכל סוג שהוא.
  • רשאי להשתמש באתר בוגר שגילו עולה על 18 שנים, שברשותו תיבת דואר אלקטרוני פעיל וכרטיס אשראי פעיל שהונפק על ידי חברת אשראי בישראל.
 3. ביצוע רישום לאתר והסדרת התשלום בגין רכישת הקורסים
  • המזמין יבצע את הרישום בהתאם לתנאים המוקדמים כפי שפורטו לעיל, וימסור את מלוא הפרטים הנדרשים לרבות פרטיו האישיים, והכל על-פי טופס הרישום באתר.

בקשר עם רכישת מוצרים על-ידי המשתמש עבור אדם אחר שאינו המשתמש (להלן: “מוטב”), ימסור המשתמש את פרטי הכתובת למשלוח ומספר הטלפון של המוטב, לצורך תיאום המשלוח, רק לאחר שקיבל את הסכמת המוטב למסירת פרטיו האישיים כאמור לחברה, במפורש ועל פי דין.

 • הליך הרכישה יחל באמצעות הקלקה על כפתור “רכישה”/”הוסף לסל” באתר, אשר יוביל את המשתמש לעמוד בו עליו למלא פרטים אישיים, פרטי אמצעי התשלום (כרטיס אשראי בלבד), פרטי כתובת למשלוח, אישור בדבר קריאה והסכמה לתנאי שימוש אלה ועד הקלקה על כפתור “השלמת הזמנה”/”שלח הזמנה”, אשר יהווה בין היתר אישור סופי של המשתמש על נכונות הפרטים שמסר תנאי הקורס הינם בהתאם להסכם ההתקשרות של הקורס, אשר קישור אליו יופיע בתום הליך הרישום.
 • הקורס הינו בהתאם למשך שנבחר על ידי המזמין.
 • המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין במפורש אחרת.החברה תהא רשאית לשנות את המחירים מעת לעת. המחיר הקובע לרישום לקורס הוא המחיר המפורסם באתר בעת ביצוע הרישום על-ידי המזמין (לעניין זה, ביצוע רישום משמעו מילוי טופסי הרישום ומסירת כל הפרטים הדרושים לביצועו כאשר הם מלאים ומדויקים).
 • הרישום ייחשב כי התקבל ע”י החברה רק עם אישור חיוב כרטיס האשראי של המזמין. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה לרישום, מכל סיבה שהיא, כל עוד לא התקבל ולא הושלם הרישום.
 • בעת רישום לאתר, המזמין מאשר כי החברה תוכל לעשות שימוש בפרטים שימסור במסגרת הרישום לאתר על-מנת לשלוח לו עדכונים, פרסומים והצעות. באפשרות המזמין להודיע בכל עת, כי אין ברצונו להמשיך ולקבל לקבל פרסומים, עדכונים והצעות אלה באמצעות שליחת הודעת דוא”ל או הודעת SMS.
 • מידע אישי אשר המזמין ימסור לחברה בעת ביצוע הרישום ואשר ימסור במהלך השימוש באתר ועד לסיום ההתקשרות ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה (ניתן לעיין במדיניות הפרטיות באמצעות לחיצה על קישור זה) באישור המזמין את הסכם הרישום לקורס, המזמין מצהיר כי קרא את מדיניות הפרטיות וכי הוא מסכים לה.
 • תנאי הקורס הינם בהתאם להסכם ההתקשרות של הקורס, אשר קישור אליו יופיע בעת הרישום.
 • המזמין יאשר קריאת הסכם ההתקשרות של הקורס וכן את תקנון זה.
 • בעת ביצוע הרישום ימסור המזמין את פרטי כרטיס האשראי לצורך השלמת הרישום.
 • לאחר ביצוע הרישום יישלח למזמין הודעת דוא”ל לכתובת הדוא”ל שימסור במסגרת הרישום, המאשרת את ביצוע הרישום על-ידי המזמין (“הודעת האישור”). כמו כן, יצורף להודעת האישור העתק מהסכם ההתקשרות של הקורס שנרכש. מובהר, כי הודעת האישור אינה מהווה אישור לביצוע העסקה והעסקה תאושר אך ורק בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי ובדיקת הפרטים שנמסרו בטופס. עם קבלת אישור חברת האשראי, ובכפוף לאישור הרישום, תאושר ותושלם העסקה.
 1. אופן ביטול רישום לקורסים

תנאי הקורסים, לרבות תנאי הביטול, הינם כמפורט בהסכם ההתקשרות שישלח למשתמש בהודעת האישור. אחריות ושיפוי

 • החברה משתמשת בטכנולוגיות מגוונות קיימות בכדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר.. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ועל אף שהיצרן נוקט באמצעים לאבטחת המידע על פי התקנים הנדרשים, אין בטחון מוחלט לכך שלא תתבצע חדירה בלתי מורשית למחשבי האתר, ולכן כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד. היצרן ו/או החברה לא יישאו בכל נזק שייגרם ללקוח כתוצאה מחדירה בלתי מורשית כאמור, לרבות בקשר עם דליפת נתוני כרטיסי אשראי.
 • החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי ממנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין מוצרים ו/או משתמש באתר בכל דרך שהיא. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש כלשהו או צד שלישי כלשהו. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של משתמשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.
 • כמו כן, החברה לא תישא בכל אחריות בגין אי קליטת רישום ו/או כל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר בגינה לא יוכל המזמין לבצע את הרישום.
 • האחריות בגין אי קבלת הפרטים בנוגע לקורס אשר נשלחו על ידי החברה בהתאם לפרטים שמסר המזמין ואשר לא הגיעו לידי המשתמש, לרבות עקב מסירת פרטים שגויים, תחול על המזמין.
 • החברה לא תישא בכל אחריות בגין עיכוב או מניעה בביצוע רכישת הקורס באתר ו/או עיכוב בקבלת פרטי הקורס ו/או בעיה במהלך הקורס אשר אינו בשליטתה, לרבות בגין שביתות, השבתות, תקלות במערכות המחשוב, במערכות הטלפונים, בשרתי הדואר האלקטרוני או כל גורם תקשורת אחר ו/או כוח עליון.
 • המזמין יפצה וישפה את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שתשא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המזמין ו/או המשתמש.
 1. טיפול בתקלות
  • החברה תפעל כמיטב יכולתה לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, החברה לא תישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינה מתחייב כי מידע זה ישמר.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. קניין רוחני
  • האתר, קורסי הלימוד, חומרי לימוד, לרבות אופן עיצוב האתר והשיעורים, גרפיקה, לוגו, איורים, תמונות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסטים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני אחרות, הינם קניינה הבלעדי של החברה ו/או צדדים שלישיים אשר הרשו להחברה לעשות בהם שימוש, והשימוש הותר לחברה באופן בלעדי.
  • המזמין ו/או המשתמש אינם רשאים לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, ליצור עבודות נגזרות, לשווק,, להשכיר, למכור חלקים מהקורס ו/או מהאתר, לתרגם, למסור לצדדים שלישיים ולהשתמש בכל שימוש שאינו לשימושו האישי לצורך הקורס עצמו וזאת בכל דרך או אמצעי, לרבות אלקטרוני, ממוחשב, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה או בכל דרך אחרת, ללא קבלת הסכמת ואישור החברה מראש ובכתב.
  • כל הפרה של ההוראות דלעיל עלולה לגרום להפרת זכויות קניין רוחני אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
 3. הדין החל ומקום השיפוט

הדין החל על השימוש באתר ועל רכישת הקורסים באמצעותו הוא הדין הישראלי בלבד, ובכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט המוסמכים לכך במחוז תל אביב או מחוז המרכז הסמכות הבלעדית לדון בתביעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש לא יהיה רשאי להעלות כל טענה בדבר החלת דין זר.     

 1. שונות
  • מזמין המבקש לשאול שאלות בנוגע להוראות תקנון זה, מוזמן לפנות לחברה באמצעות משלוח הודעה לכתובת דוא”ל info@investor360.co.il
  • מטעמי נוחות התקנון נוקט בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לשני המינים באופן שווה.
  • כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
  • כל דבר האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל דבר הנאמר בלשון זכר מתייחס לנקבה.
  • בעל האתר רשאי לשנות את שם האתר ו/או עיצובו ו/או מתכונתו ו/או כתובתו ו/או לסגור אותו כליל בכל עת, ולפי שיקול דעתו.
  • בעל האתר רשאי לעדכן ולתקן תקנון זה מעת לעת וכל הסכם ו/או תיקון יחול ממועד ביצועו ואילך. כל שינוי יחול על שירותים שהוזמנו לאחר שבוצע השינוי בלבד.
  • על תקנון זה יחול הדין הישראלי. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו תהייה סמכות לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו
  • תנאי שימוש אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכיוצא באלה).
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ועל כן יש לבחון את תנאי השימוש בנוסחם העדכני לפני כל שימוש באתר ורכישת מוצרים בו.
  • בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי שימוש אלה ולבין האמור במקום אחר באתר ו/או במקום אחר כלשהו (לרבות ברשת האינטרנט, בכל מדיה תקשורתית אחרת) יגבר האמור בתנאי שימוש אלה, ואלה יחולו גם על האמור בכל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית אחרת בהם מופיעים ו/או נזכרים תכני האתר ו/או השירותים הנזכרים בו.
  • החברה רשאית בכל עת לשנות את מבנה האתר, מראהו ועיצובו והציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר, ואף לחסום את הגישה לאתר, בכל עת, ללא צורך בהודעה מראש למשתמש. כל שינוי כאמור יחול על רכישות שבוצעו באתר החל ממועד ביצוע השינויים ופרסום התקנון המעודכן באתר בלבד ולא ישפיע על רכישות שבוצעו קודם לעדכון. למשתמשים לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לשינויים אלו או בקשר עם תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.