לדבר ‘בורסאית’ שוטפת

מילון כיס למושגי יסוד בשוק ההון

כפי שקורה בתעשיות רבות, עולם ההשקעות דובר שפה מורכבת, מלאה במושגים מקצועיים. 

למרות שזה תפקידם של מומחים ויועצי השקעות להשתמש בשפה ברורה במקום במונחים טכניים, לפעמים אלה פשוט בלתי נמנעים. כדי לסייע לכם, משקיעים ומשקיעות בתחילת הדרך, בהבנה ובפרשנות של ההשקעה והתנאים שהם עלולים להיתקל בהם במלך היומיום, ערכנו את מילון ההשקעות הזה. המילון נועד לאפשר לכם ולכן דיאולוג מקצועי, ידידותי וברור עם יועצי ההשקעות. בהצלחה!

תוכן עניינים

א.

אג”ח להמרה

אגרת חוב הניתנת להמרה למניה או לכל נכס פיננסי אחר. אג”ח להמרה הוא שילוב של שני מכשירים פיננסיים, אג”ח ואופציה.

אגרות חוב (אג”ח)

תעודה המונפקת על ידי חברה, ממשלה, או תאגיד ובו התחייבות המנפיק לשלם כספים במועד קבוע ו/או בהתקיים תנאים מסוימים. ניתן לרכוש אג””ח בהנפקה לציבור ו/או במסחר בבורסה או בהנפקות פרטיות (בדרך כלל לגופים מוסדיים). רכישת אגרת בבורסה במחיר מסוים מבטיחה לרוכש זרם תשלומים המובטחים באיגרת וזאת במידה ויתמיד בהחזקת האיגרת עד לפדיון. מחיר האיגרת נקבע במהלך המסחר בבורסה. אגרות חוב נתפשות כאפיק השקעה סולידי אך לא נטול סיכון, מאחר והנייר נסחר בבורסה ייתכנו גם ירידות שערים וזאת בהתאם לביקוש והיצע לאגרת.

אגרות חוב מיועדות

אגרות מיועדות אינן נסחרות בבורסה, אלא מונפקות לקרנות פנסיה, קופות גמל ו/או חברות ביטוח בלבד. הקרן והריבית על אגרות אלה צמודות למדד המחירים לצרכן, והן מונפקות לתקופה ארוכה. 

אגרות חוב ממשלתיות

בבורסה בתל אביב ניתן לקנות גם איגרות חוב ממשלתיות – איגרות חוב שמנפיקה הממשלה  כדי להגדיל את הכנסותיה, לצמצם את הגירעון הממשלתי ולשפר את שירותיה לאזרח. הממשלה היא מנפיקת החוב הגדולה ביותר בבורסה.

אגרות חוב קונצרניות

חברות רבות בוחרות לגייס כספים לצורך מימון פעילות באמצעות הנפקת אג”ח, כאשר לעיתים, הן בוחרות לעשות זאת בנוסף להנפקה של מניות. מבחינת המשקיעים, ההבדל המהותי בין שני המכשירים הוא שבאג”ח מתקבלים תשלומי ריבית קבועים תקופתיים מהחברה המנפיקה. בשונה ממניות, למשקיעים באג”ח אין זכויות נוספות והם לא לוקחים חלק בניהול החברה המנפיקה ואינם משפיעים על תהליך קבלת ההחלטות שלה.

אופציה

אופציה היא הסכם בין שני צדדים – רוכש ומוכר (הנקרא גם כותב האופציה) – המאפשר לרוכש לקנות מכותב האופציה, או למכור לו, נייר ערך ספציפי בתוך תקופה מסוימת, במחיר שהצדדים קבעו מראש.

בבורסה בתל אביב קיימים שני סוגים של אופציות: רכש (Call) ומכר (Put).

אופציית רכש 

באופציית רכש, הקונה משלם סכום כסף מסוים (פרמיה) תמורת האפשרות לרכוש מהמוכר (כותב האופציה) נייר ערך מסוים במחיר שנקבע מראש, בתוך תקופה מסוימת. הרוכש מקווה שמחיר המניה יעלה מעבר למחירה כיום בתוספת הפרמיה, כך שהוא ירוויח את ההפרש, ואילו המוכר מקווה שמחירה יהיה נמוך יותר, כך שהוא זה שירוויח את ההפרש.

אופציית מכר 

באופציית מכר, קונה האופציה הוא זה שיכול למכור לכותב האופציה את נייר הערך ברשותו, גם כאן תמורת מחיר שנקבע מראש בפרק זמן מסוים. כלומר, אם במהלך פרק הזמן שנקבע מחירו של נייר הערך צונח אל מתחת למחיר היעד בתוספת הפרמיה, קונה האופציה יכול לחייב את כותב האופציה לקנות אותו ממנו ולהרוויח את ההפרש.

אופציה (אירופאית)

אופציה הניתנת למימוש רק בתאריך המימוש (סוף חיי האופציה). האופציות בשוק המעו””ף בישראל הינן אופציות אירופאיות (Options).

אופציה אמריקאית

אופציה אמריקאית היא אופציה הניתנת למימוש לכל אורך חיי האופציה.

אופציה במט”ח

מקנה למחזיק בה זכות ללא התחייבות, לקנות או למכור סכום קבוע במטבע מסוים, במשך (או בסוף) תקופת זמן מוגדרת, בשער חליפין קבוע ומוגדר מראש.

אופציות על מדד המעו”ף

האופציות בשוק המעו””ף הנן אופציות Call ו – Put על מדד מעו””ף שהנו מדד המשקלל את שווי 25 המניות של החברות הגדולות ביותר בבורסה הישראלית.

איגרת חוב לא צמודה

איגרת חוב שאינה צמודה למדד כלשהו והתשואה עליה מתקבלת בצורת ריבית לא צמודה (נומינלית).

אינפלציה

עלייה ברמת המחירים במשק, כפי שהיא מתבטאת במדד המחירים לצרכן, הנמדד אחת לחודש ע””י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. האינפלציה היא שמפרידה בין המונח ערך ריאלי לערך נומינלי. ערך נומינלי הינו הערך הריאלי בתוספת שיעור האינפלציה.

אפיק השקעה

אחת הדרכים בהן יכול משקיע לרכוש נכסים פיננסיים, כגון: מניות, איגרות חוב, תעודות השתתפות, מקרקעין מסחריים, אופציות, מטבע חוץ, זהב וכד’.

ארביטראז’ 

רכישה ומכירה של אותו נכס פיננסי בשני שווקים שונים, לשם ניצול הפרשי מחירים זמניים.

ב.

הבורסה לניירות ערך

מקום מאורגן, מסודר ומפוקח למסחר בניירות ערך. כיום, הבורסה היא זירת מסחר ממוחשבת ומשוכללת, בה נסחרות מניות, איגרות חוב, אופציות ועוד.

בטחונות

מנגנון שנקבע ע”י הבורסה בת”א למניעת מצב של חוסר אמצעים נזילים לסגירת פוזיציות שנלקחו על ידי משקיע מסוים. דרישת הבטחונות נקבעת בהתאם לחישוב השווי התיאורטי של הפוזיציה על פי שיטת התרחישים.

בית השקעות 

ארגון שמרכז פעילותו הוא השקעת כספי לקוחותיו בשוק ההון. השירותים העיקריים של בית השקעות כוללים את ניהול תיקי ניירות ערך של לקוחותיו, ניהול קרנות נאמנות וקופות גמל, וחיתום ניירות ערך. לצד השירותים הללו הנוגעים להשקעה עצמה, לרוב, בית השקעות מעניק ללקוחותיו גם שירותי ייעוץ השקעות בנושאי מיזוגים ורכישות.

בלו צ’יפס

מניות של החברות המובילות בארה””ב במונחי גודל, רווחיות וכיו””ב. בארה””ב מדובר בעיקר במניות הנכללות במדד הדאו – ג’ונס כמו מיקרוסופט, מקדונלדס ואחרות.

בעל שליטה

על פי חוק ניירות ערך, בעל שליטה מוגדר כמי שיש לו את היכולת לכוון את פעילות החברה (למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד או משרה בחברה) ומי שמחזיק 5% או יותר מהון המניות או בזכויות ההצבעה של החברה. בפקודת מס הכנסה מוגדר בעל שליטה כמי שמחזיק במישרין או בעקיפין, בעצמו או עם בן משפחתו (בן זוג או ילד שטרם מלאו לו 18 שנים) באחת מאלה: 10% מכוח ההצבעה, 10% מהון המניות המונפק מי שמחזיק בזכות לקבל 10% מרווחי התאגיד, ומי שבכוחו למנות מנהל לתאגיד.

ברוקר

מתווך פיננסי בין קונה לבין מוכר תמורת עמלה ו/או מבצע את הוראת לקוחו, לרכישה או למכירה של ני””ע או נכס פיננסי אחר. זאת, להבדיל ממנהל תיקי השקעות, הפועל על פי שיקול דעתו במסגרת ייפוי כוח שקיבל מהלקוח.

ג.

גבול תנודה 

פעולת הגבלה המוטלת על שינויים יומיים בשער נייר ערך מעלה או מטה ביום מסוים.

גילוי נאות 

תהליך שמטרתו לשקף במדויק את מצבה של חברה טרם ביצוע עסקה הקשורה בה.

תהליך גילוי נאות כולל בדיקה יסודית של דוחות וחוזים רלוונטיים ומתבצע על ידי משקיע, בנק השקעות או כל גורם אחר המעוניין להשקיע בחברה. על החברה חלה חובה למסור כל מידע רלוונטי שבידה, שיכול להשפיע על החלטות קנייה או מכירה של מניות החברה או איגרות חוב שהנפיקה. חובה זו תקפה זה גם בזמן הנפקה וגם כאשר נייר הערך נסחר בבורסה.

גילון – ממשלתי משתנה

איגרת חוב ממשלתית לא צמודה (שקלית) הנושאת ריבית משתנה. גילון הינה איגרת סחירה הניתנת לקנייה ולמכירה בכל יום מסחר בבורסה. השקעה בגילון מתאימה לתקופות של העלאת ריבית, משום שהתשואה  המשתנה מתחשבת בשינוי הריבית. לעומת זאת, בסביבה של ריבית נמוכה, הגילון מאבד יעילות, משום שתשואה שהוא מניב יורדת בהתאם.

גלולת רעל 

מנגנון המגן על בעלי מניות בחברה ציבורית מפני השתלטות עוינת של בעלי מניות אחרים.

גיוס הון מהציבור

פירמות פרטיות או ממשלה מגייסות כסף למימון פעילותן, בין השאר על ידי הנפקת ניירות ערך ומכירתם לציבור.

גליל – ממשלתי צמוד

איגרת חוב ממשלתית צמודה למדד המחירים לצרכן הנושאת ריבית קבועה.

האיגרת הינה סחירה וניתנת למכירה בכל יום מסחר בבורסה. ההשקעה בגליל יכולה להתאים לתקופות של אינפלציה, משום שהיא צמודה ומספקת הגנה, והיא יכולה לשמש תחליף לתוכניות חיסכון בבנק.

ד.

דיבידנד

תשלום חלק מרווחי חברה מתוך כלל רווחי החברה נטו, אשר הוכרז על ידי מועצת המנהלים של החברה כעומד לחלוקה לבעלי המניות של החברה. תשלום הדיבידנד נעשה באופן יחסי לכמות המניות שבידי בעלי המניות.

דיסקאונט

מושג בעל משמעות דומה בהקשרים שונים. לדוגמה: הפרש בין המחיר הנוכחי של אג””ח ביחס לערכה המתואם, כאשר היא נסחרת במחיר שהינו נמוך מערכה המתואם. מניה של חברת אחזקות או השקעות, המחזיקה במניות של חברות (ציבוריות בעיקרן) נסחרת פחות מהערך המצטבר של אחזקותיה. לדוגמה: חברה X נסחרת בדיסקאונט של 30% לשווי אחזקותיה על פי מחיר המניות המוחזקות בידיה בבורסה.

דפלציה

מצב בו מתרחשות ירידות מחירים של סחורות ושירותים. מצב זה הפוך ממצב של אינפלציה.

דירקטור

אדם המכהן במועצת המנהלים של חברה

דירקטוריון

מועצת מנהלים הנבחרת על ידי בעלי המניות כדי לקבוע ולהתוות את מדיניות החברה, למנות את מנהליה הבכירים ולפקח על פעולותיהם.

דמי ניהול קרן נאמנות

דמי ניהול בקרן הם שכרו של מנהל קרן נאמנות. על פי רוב, ככל שתחום ההתמחות של קרן נאמנות מורכב יותר, כך דמי הניהול גבוהים יותר (לדוגמא בקרן אופציות ומניות דמי הניהול יהיו גבוהים ביחס לקרן כספית סולידית בה דמי הניהול אינם גבוהים באופן יחסי). דמי הניהול מקוזזים משער הקרן בכל יום או בכל שבוע, כך שהם מופחתים באופן יחסי לאורך שנת פעילות הקרן. לכן, כאשר משקיע בודק את תשואות הקרן, הוא רואה תשואות נטו (בניכוי דמי הניהול).

דו”ח כספי

דו”ח המתפרסם ע”י החברות הציבוריות אחת לשלושה חודשים (רבעוני). הדו”ח כולל סקירת מנהלים ונתונים כספיים על מצב החברה, כגון: מאזן, רווח והפסד, תזרים מזומנים.

ה.

הגבלת שער (הוראה בהגבלת שער)

הוראות הניתנות לביצוע עסקאות בשערים שונים משערי השוק בעת מתן ההוראה במט””ח ו/או בני””ע. בהוראות אלה קיימת התניה המתייחסת לשערי השוק, כך שעם קיום ההתניה, ההוראה הופכת לעסקה.

הון עצמי

ההון העצמי שפורסם ע””י החברה (במיליוני שקלים עפ””י המאזן האחרון שפורסם).

הנפקה

ההנפקה נעשית בדרך כלל (אם כי לא תמיד) בסיוע מוסד המשמש כחתם. לפני כל הנפקה ציבורית של חברה יש לפרסם תשקיף.

הנפקת מניות

גיוס כספים על ידי חברה באמצעות מכירת מניות לציבור.

הסכם קרן נאמנות

הסכם קרן נאמנות הינו מסמך המכיל את קווי היסוד להקמת קרן נאמנות חדשה ומכיל את כל הפרטים הרלוונטיים לגבי הקרן: שמה, מנהליה, דמי הניהול, איזה סוג קרן נאמנות היא ועוד. על ההסכם חותמים מנהל הקרן והנאמן והוא גלוי לציבור במשרדי הקרן.

הפסקת מסחר

פעולה אשר נוקטת הנהלת הבורסה לניירות ערך לפיה מעוכב המסחר במנייה מסוימת או בשוק כולו במגמה להבטיח מסחר הוגן, אם אירע אירוע מהותי המצדיק לשקול מחדש הוראות מסחר שניתנו.

הפרטה

לממשלה יש חברות הנמצאות בבעלותה והיא יכולה למכור חלק מהשליטה בחברות הללו, על ידי מכירת ניירות ערך לציבור. הפעולה הזאת מכונה “הפרטה”, ומשמעותה – הפיכת החברה מחברה ממשלתית לחברה ציבורית, או בורסאית. משנות ה- 90 ועד היום הופרטו בבורסה חברות ממשלתיות רבות בהן בנק הפועלים, בנק לאומי, בזק, כימיקלים לישראל, אל-על ועוד.​

הפרשי הצמדה ריבית או קרן

סכום ההצמדה המצטבר על הריבית או הקרן – אלו הפרשים אשר נוצרו בשל שינוי במדד או בשער מטבע.

ח.

חברה דואלית

חברה שמניותיה נסחרת במקביל בשתי בורסות, למשל: בתל-אביב ובארצות הברית, או בתל אביב ובלונדון. לרישום הכפול, הן בישראל והן בחו”ל, יתרונות רבים עבור החברה ועבור המשקיעים: הוא מאפשר לחברות ישראליות ליהנות גם ממסחר בחו”ל, ומספק למשקיעים בישראל הזדמנות לרכוש ניירות ערך של חברות ישראליות הנסחרות גם בחו”ל.

חברה ממונפת 

חברה בעלת מנוף פיננסי גדול, כלומר בעלת היקף הלוואות גדול לעומת הון הבעלים.

חברה ציבורית 

חברה בה מספר בעלי המניות בה אינו מוגבל. חברה ציבורית רשאית להתחיל לפעול ולפנות לציבור בבקשה לקנות את מניותיה שהנפיקה על פי תשקיף – רק לאחר שקיבלה רישיון שהנפיק רשם החברות. 

בנוסף, חברה ציבורית חייבת לפרסם את הדוחות הכספיים שלה וכן לדווח לבורסה לניירות ערך דיווח שוטף על כל פעילות או אירוע מהותי בטווח הזמן הקרוב ביותר בסמוך לאירוע.

חברי בורסה

ניירות ערך הנסחרים בבורסה ניתן לקנות או למכור באמצעות “חברי בורסה” בלבד – בנקים וחברי בורסה שאינם בנקים – חש”בים). משקיעים המעוניינים לבצע פעולות בניירות ערך נדרשים לפתוח חשבון ניירות ערך אצל אחד מחברי הבורסה ויכולים לסחור בכמה דרכים אפשריות. 

כיום ניתן לסחור גם באמצעות האינטרנט או הטלפון הסלולרי – זאת, לאחר שמשקיע קיבל הרשאה מתאימה לכך מחבר הבורסה דרכו הוא פועל. כל פקודות המסחר, הקנייה או המכירה חייבות לעבור דרך חבר הבורסה, אך הן אנונימיות – ומגיעות אל מחשבי הבורסה ללא ציון שם או פרטים אחרים של המשקיע.

חברת מעטים

חברה המוחזקת בשליטתם של חמישה בני אדם לכל היותר, גם אם היא חברה ציבורית אבל לא חברה משפחתית.

חדר עסקאות

חדר עסקאות עוסק במסחר במטבעות, באג””ח ומניות לסוגיהם, בסחורות או במכשירים פיננסיים.

חוזים עתידיים

חוזה עתידי הוא הסכם בין שני צדדים, לתקופה מוסכמת מראש. החוזה הוא סביב נכס בסיס הנסחר בבורסה, ומחירו בתום התקופה המוסכמת. אם בתום התקופה המחיר של נכס הבסיס גבוה יותר מהמחיר שנקבע בחוזה, המוכר משלם לקונה את ההפרש; ואם המחיר נמוך יותר מאשר בחוזה, הקונה משלם למוכר את ההפרש.

חוק קרנות נאמנות

בשמו הרשמי “החוק להשקעות משותפות בנאמנות”. חוקק במטרה לעגן את המסגרת החוקית של פעילות קרנות הנאמנות במדינת ישראל, לרבות : דרכי הקמת קרנות נאמנות, הפצה בציבור של קרנות נאמנות, אופן ומינוי מנהלים של קרנות נאמנות, אופן מינוי נאמן, תפקיד דירקטוריון מנהל הקרן, דרך המסחר בקרנות ועוד. החוק נחקק בשנת 1994 ונוספים לו עדכונים מעת לעת.

חיתום

חיתום הוא ערבות של חתם להצלחתה של הנפקה חדשה. אם הביקוש לרכישת המניות המוצעות קטן מהכמות המוצעת למכירה, החתם מתחייב לרכוש את הכמות העודפת.

חלוקת דיבידנד

תשלום שמעבירה חברה, מתוך עודפים או רווחים, לידי בעלי המניות. מקור המילה דיבידנד היא מאנגלית (Dividend) וגזורה מפעולת החילוק (Division באנגלית) החשבונאית. כאשר חברה מרוויחה, היא יכולה לשלם חלק מהרווח לבעלי המניות כדיבידנד, ולשמור את היתרה בחברה לשימושה. תשלום דיבידנד מקטין את סכום הכסף הזמין לחברה, ומעביר לבעלי המניות שלה את פירות ההשקעה שלהם. דיבידנד מחולק בדרך כלל מתוך רווחים שנצברו בחברה כעודפים ראויים לחלוקה, אך לעיתים ניתן לחלק דיבידנד גם מקרנות הון (פרמיה על מניות וכו’). הדיבידנד משולם בדרך כלל במזומן, אולם ניתן גם לחלק גם – “דיבידנד בעין” שמשמעותו חלוקה של נכס כגון מניות חברה בת.

ט.

טבלת שערים 

טבלאות שערים מתפרסמות במדורים הכלכליים של העיתונים היומיים ומכילות מידע על נתוני שוק ניירות הערך (מניות, קרנות נאמנות, כתבי אופציות, אופציות מעו“ף, איגרות חוב, תעודות סל ועוד).

טיוטת תשקיף 

טיוטת תשקיף היא התשקיף הראשוני שטרם קיבל אישור סופי של רשות ניירות ערך.

טווח השקעה

לצד מטרת ההשקעה, טווח ההשקעה הוא אחד הנושאים החשובים בתכנון תיק ההשקעות. בעוד שמטרת ההשקעה מבהירה לאלו צרכים הכסף מיועד (פנסיה, רכישת דירה, עזרה לילדים, אירוע משפחתי חשוב וכו’), טווח ההשקעה מגדיר את פרק הזמן שלאורכו כספי ההשקעה לא יידרש במלואו או בחלקו. 2 נקודות אלה בצד התאמה למצבו הפיננסי הכללי של הלקוח, קובעות את מבנה תיק ההשקעות של הלקוח.

י.

יום האקס (X)

מיום זה ואילך נייר ערך נסחר ללא ההטבות הנלוות לו כמו דיבידנד, ריבית, זכויות מניות הטבה וכיו””ב. ביום זה מתקנת הבורסה את שערי נייר ערך בגובה ההטבה נטו.

יום מסחר 

יום שמתקיים בו מסחר בבורסה הוא יום מסחר. בבורסה הישראלית, ימי המסחר הינם א’ עד ה’ והמסחר מתנהל בין השעות: 09:25, ל- 16:00 (יום א’) או- 17:35 (ימים ב’-ה’). 

יום הקום 

נקרא גם היום הקובע. היום האחרון בו נסחרים ניירות הערך המזכים את המחזיק בהם לתגמול כגון דיבידנד, ריבית, זכויות, ומניות הטבה. כל מי שמחזיק ני””ע בסוף  יום זה – זכאי לקבל את התגמול.

יחידות השתתפות בקרן 

זכות שווה להשתתף בזכויות בקרן נאמנות.קרן נאמנות מציעה למשקיעים לרכוש יחידות השתתפות בנכסי הקרן (המקבילה לרכישת מניה בחברה). על ידי כך הופכים המשקיעים לשותפים בחלק היחסי של רווחי הקרן. ניתן לרכוש יחידות השתתפות בקרן אחת או יותר. יחידות השתתפות ניתן לרכוש בבתי השקעות, מוסדות פיננסיים חוץ בנקאיים חברי בורסה (המוסמכים למכור קרנות נאמנות) או בסניפי הבנקים. לכל יחידת השתתפות יש ארבעה תגי מחיר: מחיר יסודי, מחיר יחידה, מחיר פדיון היחידה ומחיר הבורסה.

יחסי דוחות כספיים 

מדדים הבודקים את היחסים הקיימים בין נתונים המוצגים בדוחות הכספיים של חברה.

יחס הון 

דרישה של מוסדות פיקוח המופנית אל מוסדות כספיים ליחס קבוע בין הונם לבין השקעה או פעילות החברה.

יחס החייבים 

היחס שבין החייבים והשטרות לגביה מלקוחות לבין סך המכירות השנתיות של החברה.

יחס זה מודד את מדיניות האשראי של החברה.

יחס מלאי 

היחס בין המלאי של החברה במחירי עלות ובין עלות המכירות. יחס זה בוחן את גודלו היחסי של המלאי ביחס למכירות של החברה.

יחס הרווח למכירות 

היחס שבין הרווח הנקי של החברה ובין סך כל המכירות שלה.

יחס זה מודד את שולי הרווח של החברה ממכירותיה. ככל ששולי הרווח גבוהים יותר כך קטן הסיכוי שכל עליה לא צפויה בהוצאות תגרום להפסדים.

יחס מהיר – Quick Ratio

היחס שבין הנכסים השוטפים בלי מלאי לבין ההתחייבויות השוטפות של החברה.

במקרה זה הנכסים השוטפים כוללים ניירות ערך, מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות לזמן קצר וחייבים.

יחס זה בודק את מידת היכולת של החברה להיחלץ ממשבר פיננסי בטווח הקצר באמצעות מימוש נכסים שוטפים.

יחס שוטף  

היחס שבין הנכסים השוטפים לבין ההתחייבויות השוטפות של החברה.

יחס זה מודד את יכולת החברה להיחלץ ממשבר פיננסי בטווח הקצר באמצעות מימוש נכסים שוטפים.

כ.

כותב האופציה או יוצר האופציה 

כתיבה או יצירה של אופציה (Call או Put) הנה מכירת אופציה בחסר (Short). כלומר, מכירת אופציה אשר אינה קיימת בחשבון לפני מועד המכירה. בכך מקבל על עצמו הכותב לבצע את ההתחייבות על פי תנאי האופציה. הכותב (או המוכר בחסר) של אופציית Call מתחייב למסור את נכס הבסיס ולקבל את מחיר המימוש במועד המימוש.הכותב (או המוכר בחסר) של אופציית Put מתחייב לקבל את נכס הבסיס ולשלם את מחיר המימוש.

כתב אופציה למניה 

מסמך המקנה למחזיק בו זכות, אך לא חובה, לקנות את המניה במחיר קבוע ונתון מראש (מחיר המימוש), תוך תקופה נתונה. (כלומר, רכישת האופציה מהווה רכישת המניה בשני תשלומים. התשלום הראשון בעת רכישת כתב האופציה ותשלום שני, במחיר המימוש, בעת המרת האופציה למניה). עד להמרת האופציה למניה, אין למחזיק בה כל זכות בעלות בחברה (אינו זכאי לקבל רווחים ואינו בעל זכות הצבעה.

כמות צפה 

כמות המניות המוחזקות שלא על ידי בעלי עניין ולא למטרה של השקעה קבועה.

ל.

לוח הנפקות

הבורסה בת”א מפעילה לוח הנפקות מרוכז אחד, בו ניתן למצוא את המידע אודות הנפקות פתוחות והנפקות עתידיות בבורסה.

לונג – LONG

מצב המציין את פוזיציית ההחזקה בני””ע – “”לונג”” מציין בדרך כלל פוזיציית רכש.

ליבור – LIBOR

הלייבור, ראשי תיבות של London Interbank offered Rate, הנו שער הריבית הבין- בנקאית שבו מוכן עושה השוק לתת הלוואה במט””ח לבנק אחר. ריבית זו משתנה באופן שוטף, ומתפרסמת מדי יום ב – 11:00 בבוקר, לפי שעון לונדון, ריבית Libor fix והיא ממוצע של ריביות הבנקים הגדולים בלונדון.

לימיט – LIMIT

הוראות לביצוע עסקאות עם הגבלת שער.ראה הגבלת שער.

“לך בעקבות הגדולים” 

שיטת השקעה העוקבת אחרי גורו של השקעות או פועלת על פי הכוחות המובילים בשוק.

מ.

מאזן 

דוח רבעוני של חברות ציבוריות המרכז בצד אחד את הרכוש והנכסים של החברה ובצד האחר את ההתחייבויות וההון של החברה ליום מסוים.

מדדי בורסה 

מדדים שמפרסמת הבורסה לניירות ערך ומסייעים למשקיעים לעקוב אחר השינויים במחירי המניות.

מדד: איחוד של מספר ניירות ערך למכשיר פיננסי אחד משולב, שתנודותיו משקפות את מצב הענף או השוק כולו. למשל, מדד ת”א 100 כולל בתוכו את 100 המניות בעלות השווי הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה בתל אביב.

מדד בסיס

בסיס ההצמדה לחישוב אל מול מחיר המימוש או המחיר הנוכחי.

מדד דאו ג’ונס

מדד המשקלל את שווי ניירות הערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בניו – יורק. קיימים מספר מדדים ע””ש דאו ג’ונס, הנפוץ שבהם הוא מדד מניות התעשייה המשקלל את התנהגות חברות התעשייה הגדולות בשוק האמריקאי.

מדד הבנקים

מדד הבנקים מורכב מ – 5 המניות של הבנקים המסחריים אשר הנם בעלי שווי השוק הגבוה ביותר. התנהגות מדד זה יכולה ללמד על המגמה בענף הבנקאות בישראל.

מדד המחירים לצרכן

מדד המשקף את השינויים החודשיים של עליית מחירי מצרכים ושירותים המהווה “סל צריכה” של משפחה ממוצעת. סעיפי “סל הצריכה” נקבעים ע”י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדי תקופה נוהגים לעדכן את הרכב הסל בהתאם לשינויים בהרגלי הצריכה של האוכלוסייה ובהתאמה לרמת החיים במשק. מדד המחירים לצרכן מתפרסם כל 15 לחודש ביחס לחודש שקדם לו.

מדד המעו”ף – מדד תל אביב 25

מדד המשקף את השינויים במחירי ניירות הערך של 25 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה לניירות ערך בת”א. הרכב 25 החברות מהם מורכב המדד נקבע אחת לחצי שנה ע”י הנהלת הבורסה.

מדד שארפ (מדדי סיכון)

מדד שארפ פותח על ידי זוכה פרס נובל פרופסור ויליאם שארפ ומהווה מדד לחישוב סיכון ומדידת ביצועים של השקעות בקרנות נאמנות. ככל שהמדד גבוה יותר, ההחזר הממוצע על ההשקעה יהיה גבוה יותר ביחס לאותה מדידת סיכון. מדד שארפ מחשב את התשואה ליחידת סיכון. מדידת יחידת סיכון בקרן נאמנות, מתבצעת על פי סטיית תקן והמדד

מודל בלאק אנד שולס 

מודל שפותח על ידי שני חוקרים בשם פישר בלאק ומיירון שולס, להערכת התמחור של אופציות. המודל מבוסס על תנודתיות בתשואה של נייר הערך, שער הריבית, היחס בין מחיר נכס הבסיס למחיר המימוש של האופציה ומשך הזמן שנותר עד פקיעת האופציות. משמש גם להערכת כתבי אופציות.

מוצרים מובנים 

מוצר מובנה המוכר גם כ- סטרקצ’ר הינו מכשיר פיננסי המאפשר למשקיע לגוון את השקעותיו. יתרונו של הסטרקצ’ר בכך שעל פי רוב ההשקעה בו מתבצעת מבלי לסכן את סכום הקרן הנומינלי שהופקד על ידי המשקיע ( קרן ההשקעה ).

מוצרים מובנים הינם סחירים ומדורגים על ידי P&S העולמית בדירוג הגבוה אף מדירוג אגרת החוב של מדינת ישראל.

מח”מ ברוטו

משך החיים הממוצע במונחי שנים של אג””ח או נכס פיננסי אחר. המח””מ מתחשב בטווח לפדיון וכן בגודל ובמועד תזרימי המזומנים הנובעים מתשלומי הריבית והקרן לאורך חיי האיגרת.

מחיר יחידה בקרן נאמנות

השווי הנקי של נכסי הקרן בתוספת הוצאות קנייה מחולק למספר יחידות הקרן.

מחיר קניה

מחיר יחידת השתתפות המורכב משווי הקרן, מחולק במספר יחידות ההשתתפות שהנפיקה הקרן. מחיר קניה של יחידת השתתפות, נקבע על ידי מנהל קרן הנאמנות בסיומו של כל יום מסחר בבורסה. שער יסודי זה מדווח לבורסה לניירות ערך ומפורסם למחרת בעיתונות.

מחיר מימוש 

המחיר שנקבע מראש, בו יוכל רוכש אופציה או חוזה לקנות (או למכור) את נכס הבסיס ביום המימוש.

מחיר פדיון

השווי הנקי של נכסי הקרן במועד הפדיון בניכוי הוצאות מכירה, מחולק במספר יחידותיה.

מחיר קובע

המדד הקובע של הסל או השער הקובע של נכס הבסיס בתאריך המימוש, כפול שקל חדש אחד

מידע פנים

ניצול מידע מוקדם לגבי התפתחויות עסקיות בחברה, בשליטה בה וכיו””ב, ושצפויה להשפיע על מחיר השוק של המניה. פעולה בני””ע שנעשית תוך כדי ניצול מידע פנים היא פעילות המוגדרת כלא חוקית.

מכפיל הון לחברה

מחושב כשווי שוק החברה לחלק להון העצמי שלה.

מלכודת דובים 

כאשר מניה יורדת וחוצה את קו התמיכה, עוד ועוד משקיעים מצטרפים וקונים אותה בציפייה שמחירה ינסוק. ואולם, כאשר המחירים יורדים אל מתחת לרמת התמיכה, הם מוכרים את המניה או מוכרים אותה בחסר, ואז המחירים חוזרים אל מעל לרמת התמיכה ומשאירים את הדובים מחוץ לשוק.

מלכודת שוורים 

כאשר המשקיעים רואים שהמניה עולה וחוצה את קו ההתנגדות, עוד ועוד משקיעים מצטרפים וקונים אותה בציפייה שמחירה ינסוק. אז, מלכודת השוורים פועלת – המחירים מתחילים לרדת וחוזרים אל מתחת לקו ההתנגדות, והשוורים נשארים עם מניות שמחירין יקר.

מנהל קרן נאמנות 

כל קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל קרן. מנהל קרן הוא גוף מקצועי המנהל את נכסי הקרן ואחראי על רכישות ניירות ערך ומכירתן. מנהל קרן נאמנות חתום על הסכם קרן וקובע את מדיניות ההשקעות של הקרן על פי תשקיף ציבורי.

מנהל תיקים

מי שעוסק בניהול תיקי השקעות עבור אחרים, וכן מי שמנהל תיקי השקעות עבור יותר מחמישה אנשים, למעט בני משפחתו. ניהול תיקים דורש רישיון מטעם הרשות לניירות ערך.

מנוף כתבי אופציה

שער מניית המימוש בבורסה מחולק בשער האופציה בבורסה.

מניות

תעודה המקנה זכויות שותפות בבעלות על חברה וכן זכויות נלוות כגון זכאות לקבלת דיבידנד וכיו””ב.

מניות הטבה

מניות הטבה – מחולקות ע”י החברה לבעלי המניות הקיימים ללא תמורה. כמות המניות המחולקת היא אחוז מהערך הנקוב של המניה הקיימת. ההון העצמי של החברה אינו מושפע מחלוקת מניות ההטבה מאחר וזוהי פעולה חשבונאית בלבד. מניות הטבה אינן מהוות הכנסה ואינן חייבות במס.

מניות יתר / מניות היתר

כל המניות שאינן נכללות במדד ת”א 100.

מעו”ף

ראשי תיבות של – מכשירים עתידיים ופיננסיים/

מק”מ – מלווה קצר מועד

איגרות חוב המונפקות על ידי בנק ישראל לתקופה של עד שנה. המקור לרווח עבור הרוכש מגיע מרווחי הון – האיגרת נרכשת במחיר נמוך ונפדית במחיר 100.

מרווח  

ההפרש בין שער הקנייה (Bid) לשער המכירה (Asked, Offered). בשוק החליפין זהו ההפרש שבין שער הקניה לשער המכירה של מטבע.

משקיע מוסדי

משקיע שאינו משקיע פרטי מן הציבור, אלא פועל בכספים שמקורם בציבור. כמשקיע מוסדי נחשבים קופות גמל, קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קרנות נאמנות וכו’.

נ.

נאמן /חברה לנאמנות 

על פי חוק, כל קרן נאמנות חייבת למנות נאמן (בדרך כלל חברה לנאמנות). תפקיד הנאמן לוודא שניהול הקרן הינו בהתאם לתשקיף הפומבי ומדיניות ההשקעה מתנהלת כפי שהוגדר בהסכם הקרן. חברה זו הינה ‘ נאמן לעסקאות בתחום הפיננסי ‘ ומכאן גם נגזר השם קרן נאמנות.

נגזרים

מכשירים פיננסיים, שערכם נגזר (קשור) מנכס אחר, הנקרא “נכס הבסיס”. לדוגמה, ערכם של נגזרים על מדד ת”א-35 מבוסס, בין היתר, על ערך מדד זה במהלך המסחר בבורסה. קיימים שני סוגים עיקריים של נגזרים: אופציות וחוזים עתידיים. נגזרים אלו מאפשרים לרוכשים או למוכרים להגן על השקעתם מפני עליות או ירידות במדד מסוים, אך גם כתחליף להשקעה בנכס הבסיס על מדד זה.

המסחר בשוק הנגזרים הוא הפעיל ביותר בהשוואה למסחר במניות ובאג”ח, ומאז אוקטובר 1999 הוא מתבצע באופן רציף וממוחשב לחלוטין במערכת “רצף-נגזרים”. מסלקת מעו”ף, היא חברה בת של הבורסה ובדירקטוריון שלה חברים דירקטורים חיצוניים ודירקטורים המייצגים את החברים, והיא קובעת את כללי הפעילות בשוק הנגזרים.

נוסטרו 

חשבון השקעות של גוף כמו בנק או חברה לניהול תיקי השקעות עבור עצמו, להבדיל מתיקי השקעות המנוהלים עבור אחרים.

ניירות ערך

מסמך המונפק על ידי חברה או ממשלה ומקנה למחזיק בה זכויות שונות. נייר הערך המוכר ביותר הוא מניה, אך ישנה קבוצה שלמה של מוצרי השקעה, המאפשרים לחברות או ממשלות לגייס כסף מהציבור, בתמורה לזכויות שונות שמקבלים המשקיעים. פרט למניות, ניירות ערך כוללים גם: איגרות חוב, אופציות, תעודות סל וניירות ערך מסחריים בהם יכולים המשקיעים להשקיע.

הבורסה היא המקום שבו נסחרים ניירות ערך, כלומר, עוברים בין המוכרים לרוכשים תמורת תשלום. מחיר ניירות הערך אינו קבוע והוא משתנה במהלך שעות פעילות הבורסה – עולה כאשר הביקוש גובר, ויורד כאשר הביקוש יורד.

ניירות ערך המירים

ניירות ערך המירים כשמם כן הם – ניתנים להמרה – החלפה בניירות ערך אחרים. ההמרה מתבצעת בתנאים ובמחירים שנקבעו מראש במועד ההנפקה. בבורסה נסחרים מספר סוגים של ניירות ערך המירים, ובהם כתבי אופציה ואיגרות חוב להמרה. ניירות ערך המירים נחלקים לשני סוגים עיקריים:

כתב אופציה: נייר ערך המיר, המאפשר רכישה של מניה בשני תשלומים – בעת הרכישה ובעת מימושו (המרה) למניה. כתב האופציה מקנה למחזיק זכות לרכוש מניה במחיר ידוע מראש שפורסם בתשקיף החברה (“מחיר המימוש”). איגרת חוב להמרה (אג”ח המרה) היא, למעשה, איגרת חוב המשולבת עם כתב אופציה הניתן להמרה למניה.

ניתוח טכני

שיטה להערכת וניתוח מניות. בשיטה זו בוחנים את גרף התנהגות נייר הערך. הניתוח הטכני מנתח את ההתנהגות ההיסטורית של נייר הערך, ובהתאם מנסה לנבא את התנהגותו בעתיד. שיטה זו מתעלמת מפרמטרים כלכליים של החברה, ומתרכזת בהנחה, לפיה התנהגות המשקיעים נובעת ממחיר נייר הערך היום ביחס למחירו בעבר. המחיר מדי יום משקף את מכלול הציפיות של המשקיעים. בחינת הגרף בשיטת הניתוח הטכני מתמקדת בשלושה גלים: ארוכי טווח, טווח בינוני וקצרי טווח.

נכס בסיס

נכס אשר למחזיק האופציה יש את הזכות לקנות או למכור (בהתאם לסוג האופציה).

ס.

סולם הדירוגים של חברת מעלות

AAA – איגרת חוב ברמת הסיכון הנמוכה ביותר. לחברה יש יכולת מעולה לפרוע את תשלומי הקרן והריבית.

AA – לחברה יש יכולת טובה מאוד לפרוע את תשלומי הקרן והריבית. 

A – לחברה יכולת טובה לפרוע את תשלומי הקרן והריבית. 

BBB – לחברה יש יכולת סבירה לפרוע את תשלומי הקרן והריבית. 

BB – יכולת החברה לפרוע את תשלומי הקרן והריבית אינה גבוהה. 

B – יכולת החברה לפרוע את תשלומי הקרן והריבית נמוכה. 

CCC – יש סבירות גבוהה שהחברה לא תעמוד בפירעון תשלומי הקרן והריבית.  

CC – החברה לא תעמוד בפירעון הקרן והריבית בסבירות גבוהה מאוד.

C – החברה חדלה לפרוע את תשלום הקרן והריבית.

רוב הגופים המוסדיים וקרנות הנאמנות בארץ ובעולם משקיעים על פי דירוג אשראי. מנהלי ההשקעות קובעים את רמת הסיכון של האג“ח ונעזרים בדירוג האשראי כדי לבחור את ההשקעות המתאימות. גופים מוסדיים ירכשו אג“ח בדרגת השקעה BBB ומעלה. מנהלי השקעות בקרנות נאמנות וקופות גמל לא ירכשו ניירות ערך בעלי דירוג נמוך מ-BBB.   

סימבול 

הסימון של המניה בבורסה נקרא סימבול (וגם טיקר – Ticker).

ספליט 

ספליט הוא פיצול הון המניות של חברה ליחידות קטנות יותר.

ספר הפקודות

ריכוז פקודות הקנייה (הביקוש) ופקודות המכירה (ההיצע) בנייר ערך במחשב “רצף” בכל רגע נתון. הבורסה חושפת את ספר הפקודות שלה לציבור המשקיעים והוא מהווה כלי חשוב בהחלטות ההשקעה שלהם.

ספקולציה 

סוג השקעה המבוצע לטווח הקצר בסיכון גבוה כדי לגרוף רווחים מידיים.

ע.

עושה שוק

גוף שקיבל אישור מהבורסה להגיש, במקביל, פקודות קנייה ומכירה לאותו נייר ערך או נגזר, על פי כללים שהבורסה קבעה, במטרה לשפר את הסחירות.

עמלת הפצה

עמלת הפצה היא הסכום שמשלמים מנהלי הקרנות למפיצים כדוגמת בנקים.

עסקה מחוץ לבורסה 

עסקה מחוץ לבורסה היא מפגש בין קונה למוכר בנוגע לניירות ערך שלא במסגרת המסחר הרגיל בבורסה לניירות ערך בתל אביב. אמנם העסקה נסלקת בבורסה באמצעות חבר בורסה, אך אינה עוברת דרך המסחר השוטף. מחיר נייר הערך והכמות המוצעת למכירה או לקנייה נקבעים בין הקונה למוכר באמצעות מתווך או בלי תיווך.

עקום הפוך

במצב זה המשקיעים לטווח ארוך מוכנים להשקיע בתשואות נמוכות יותר מהמשקיעים לטווח הקצר, כיוון שהם מאמינים שהריבית תהיה נמוכה יותר בעתיד עקב האטה בצמיחה הכלכלית. מבחינתם מוטב לקבל תשואה מעט נמוכה יותר אך מובטחת לטווח ארוך.

עקום נורמלי

כאשר ציפיות המשקיעים הן לצמיחה נורמלית בכלכלה – בלי שינויים ניכרים בשיעור האינפלציה או בכמות הכסף במשק – עקום התשואה עולה משמאל לימין. משקיעים המסכנים את כספם לטווחי זמן ארוכים מצפים לקבל תגמול גבוה בצורת תשואה גבוהה – יותר ממשקיעים המסכנים את כספם לטווחי זמן קצרים יותר.

עקום שטוח

לפני שעקום מתהפך הוא הופך לשטוח, כלומר התשואה של הטווח הארוך שווה לתשואה של הטווח הקצר.

עקום תלול

כאשר עקום התשואה עולה משמאל לימין בצורה תלולה, ציפיות המשקיעים הן שהכלכלה תצמח במהירות בעתיד ותיתכן עלייה עתידית בריבית המוניטרית, מה שיגרום לעלייה של התשואות על אגרות החוב.

עקום תשואה

בדרך כלל איגרת חוב שמועד פדיונה קצר, נושאת תשואה נמוכה יותר מאיגרת חוב שמועד פדיונה ארוך, משום שההשקעה בהן כרוכה בסיכון נמוך יותר. על פי התאוריה, ככל שנועלים את הכסף לפרקי זמן ארוכים יותר, התשואה צריכה להיות גבוהה יותר בגלל הסיכון ההולך וגדל. זאת משום שקשה לאמוד כיום את מה שיתרחש בעוד עשר שנים ואת ההשפעה של כך על איגרות החוב.

עקום תשואה נורמלי עולה משמאל לימין, משום שככל שהטווח לפדיון גדל – התשואה

אמורה לעלות. לפעמים העקום מתפתל לצורות אחרות מוכרות, כתוצאה מאירועים משמעותיים בכלכלה.

פ.

פדיונות

הוצאת כסף על ידי מחזיקי יחידות ההשתתפות של הקרן.

פיזור השקעה 

פיזור ההשקעה בנכסים מפחית את הסיכון הכרוך בה. הסיכון של תיק השקעות אינו זהה לממוצע הסיכונים של ניירות הערך שבתיק. הסיבה לכך היא הפחתת הסיכון באמצעות הפיזור. ככל שהמתאם בין התשואות של הנכסים בתיק קטן יותר – כך הקטנת הסיכון תהיה גדולה יותר, יחסית לממוצע של סיכון הנכסים הבודדים.

פקיעת אופציה

סיום הזכויות המוקנות באופציה, לאחר פקיעתה לא ניתן יהיה לממשה.

צ.

ציטוט

ציטוט שער חליפין לצורך ביצוע עסקת קניה/מכירה של מטבע מול מטבע אחר.

ק.

קופת גמל

קופת גמל היא קופה שהחשבון מתנהל בה על שם העובד וההפקדות לחשבון נעשות ע”י המעסיק בשיעור מוסכם מכספו ובשיעור זהה מתוך שכרו של העובד. החיסכון נועד ליצור לעובד קרן שתהווה עבורו מקור הכנסה בעת פרישה מהעבודה או בעת סיום העבודה (בכפוף לתקנות). גמולה: סכום הצבירה שיעמוד לזכות העמית שהשלים את ההפקדות לקרן הפנסיה, על פי התכנית, עם הגיעו לגיל פרישה.

קופת גמל אישית לפיצויים

קופת גמל שנועדה לתשלום פיצויים מכספים הצבורים בחשבונות אישיים על שם העובדים.

קופת גמל – תקרה מזכה

הכנסה מרבית, שממנה ניתן להפקיד לקופת גמל את האחוזים המותרים וליהנות מהטבות מס. כאשר הפקדות לקופת הגמל נעשות משכר גבוה מהתקרה המזכה, לא יהנה החוסך מהטבות מס על סכום ההפקדה העודף.

קרן גמישה (flexible fund)

קרן נאמנות גמישה רשאית להשקיע את נכסיה בכל סוג ניירות ערך שיבחר מנהל הקרן ואינה מוגבלת לאפיק השקעה מוגדר כמו אגרות חוב, מטבע חוץ, מניות או ניירות ערך אחרים. מנהל קרן גמישה שוקל את תנאי השוק, מעריך את התנאים להשקעה ופועל מתוך מחויבות להשיג תשואה טובה בהתאם לפעילות בשוק. (קרן נאמנות זו נקראת גם קרן חופשית)

קרן חייבת

במקרה של קרן נאמנות חייבת – הכנסות הקרן ורווחיה חייבים במס, בעוד בעלי יחידות ההשתתפות פטורים ממס. קרן נאמנות חייבת משלמת מס בהתאם לשיעורי מס החלים על יחידים, ישירות לשלטונות המס. מחזיק יחידת השתתפות לא יחויב בתשלום למס הכנסה בבואו לפדותה ולכן רווחי הון שיהיה למשקיע הפדיון הקרן והדיבידנד, יהיו פטורים ממס רווחי הון.

קרן כספית 

קרן נאמנות כספית משקיעה בנכסים סולידיים בעלי רמת סיכון נמוכה, לטווח קצר. בעקבות תיקון בחקיקה בחודש ינואר 2008, השתנתה מפת ההשקעות הסולידיות בישראל ו- 42 קרנות נאמנות כספיות קמו מ- 2008 ועד תחילת שנת 2009. דמי ניהול קרן כספית הנם מהנמוכים בשוק הקרנות (באופן יחסי). כל קרן חייבת לפרסם את שיעור החשיפה המרבי שלה למניות ולמטבע חוץ. הסימון של קרן כספית הוא בקוד 00.

קרן מעורבת

סיווג קרן נאמנות מעורבת בוטל. בין השנים 2003 עד 2005 היה סיווג מס עבור קרן נאמנות מעורבת שלא שילמה מס על הכנסותיה (למעט מס על הכנסות מניירות ערך זרים, ריבית דיבידנד ורווח הון ריאלי). הסיווג של קרן מעורבת בוטל החל מ- 01/06 בעקבות שינויי הרפורמה במס וקרנות מעורבות הפכו לקרנות פטורות.

קרן מתמחה 

קרן נאמנות מתמחה משקיעה את מירב פעילותה ונכסיה באפיק השקעה בודד. לדוגמא: קרן מתמחה בצמודי מדד, קרן מתמחה במניות, קרן מתמחה באגרות חוב או קרן מתמחה בהשקעות במטבע חוץ. לפי הגדרת בנק ישראל, קרן מתמחה משקיעה לפחות 75% מנכסיה באפיק אחד, וזאת לפי ממוצע אחזקותיה ב- 18 החודשים האחרונים.

קרן נאמנות 

קרן נאמנות היא כלי פיננסי שנועד להפיק רווחים על ידי גיוס כספים מהציבור והשקעתם עבורו. הקרן מאפשרת לכל אדם לרכוש יחידת השתתפות בקרן לפי בחירתו ולהפיק רווחים מהחזקתה. כדי להקים קרן נאמנות ולנהל אותה, יש להחזיק ברישיון מיוחד הניתן לגופים פיננסיים, בתי השקעות ובנקים. קרן נאמנות מנוהלת על פי תשקיף היוצא על ידי מנהל הקרן ובפיקוח נאמן הקרן. ישנם סוגים שונים של קרנות נאמנות עליהם יפורט בהמשך.

קרן סגורה 

קרן סגורה היא קרן נאמנות המנפיקה לציבור משקיעים מספר מוגדר של יחידות השתתפות.

כאשר מנהל קרן סגורה מדווח כי מכסת יחידות ההשתתפות התמלאה, הקרן אינה יכולה להנפיק יחידות השתתפות חדשות, למעט חלוקת הטבה. ישנם מקרים בהם משקיעים פודים את חלקם בקרן. במקרה כזה מנהל הקרן מאשר למכור יחידות השתתפות נוספות לציבור. מחיר יחידות ההשתתפות נקבע על ידי המנהל בהתאם לביקוש והיצע של הקרן. במודל קרן סגורה ערכה של יחידת השתתפות בקרן נקבע על – ידי השוק.

קרן פטורה

קרן נאמנות פטורה היא קרן שאינה משלמת מס על רווחיה והכנסותיה (הם פטורים ממס) ,בעלי היחידות כן חייבים במס. הפטור מתשלום על מס רווחי הון כולל ריבית מדיבידנד על כל הרווחים וההכנסות שיהיו לקרן מכל אפיקי ההשקעה, ניירות הערך והפיקדונות בהם היא מחזיקה. משקיע שרכש יחידת השתתפות בקרן פטורה, יחויב בתשלום מס בשיעור של 25% מהרווח הריאלי שנצבר כאשר יבקש לפדות את יחידות ההשתתפות שלו. במקרה של הפסד הון בפדיון יחידות השתתפות, יופחת סכום המס שבו יהיה המשקיע חייב.

קרן פתוחה

קרן נאמנות פתוחה רשאית להציע לציבור מספר לא מוגבל של יחידות השתתפות באופן שוטף, על פי תשקיף הקרן שפרסמה בפומבי. יחידות ההשתתפות אינן נסחרות בבורסה בפועל והמשקיעים יכולים לפדות את יחידותיהם שלהם בכל שלב. הסתייגות: קרן פתוחה אכן מציעה יחידות לציבור כל הזמן, למעט אם חלה סגירה זמנית של הקרן. במודל קרן פתוחה ערך יחידת השתתפות נקבע בהתאם לערך נכסי הקרן.

קרן צוברת 

קרן נאמנות צבירה כשמה כן היא, צוברת את רווחי הקרן ומשקיעה אותם מחדש לפי החלטות מנהל הקרן. בשונה מקרן משלמת, על פי תשקיף הקרן כל רווחיה (או מקצתם) אינם מחולקים כדיבידנד במזומן לבעלי היחידות.

ר.

רשות ניירות ערך

הגוף שמטרתו להגן על ציבור המשקיעים ולשמור על זכויותיהם. הרשות מפקחת על הניהול התקין של פעילות הבורסה ועל החברות הנסחרות בבורסה, מעניקה לחברות הפועלות בבורסה היתר לפרסם תשקיפים לניירות הערך שלהן, מסדירה את ענף קרנות הנאמנות, מעניקה רישיונות לייעוץ בניירות ערך למנהלי תיקים ויועצי השקעות ועוד.

רישיון לניהול /ייעוץ / שיווק פיננסי

על מנת לקבל רישיון לעסוק בניהול, ייעוץ / שיווק של תיקי השקעות, נדרשים לעבור מס’ מבחנים אשר נהוג לחלק אותם למבחני יסודות ומבחנים מקצועיים. המבחנים נערכים פעמיים בשנה בלבד.

ש.

שווי שוק 

שוויה הכספי של חברה הנקבע על פי תנאי השוק, כלומר השווי שלפיו השוק מתמחר את החברה. שווי השוק מחושב בהכפלת מספר המניות בשער המניה.

שוק מפותח 

ההגדרה הכלכלית של שוק של מדינות המערב (מדינות העולם הראשון) כמו ארה“ב, קנדה, מערב אירופה, בריטניה, סקנדינביה ויפן.

שוק משני 

השוק המשני הוא בעצם הבורסה לניירות ערך. זה השוק שבמסגרתו נסחרים בו ניירות הערך לאחר הנפקתם בשוק הראשוני. השוק המשני מוסיף לניירות הערך שהונפקו אלמנטים של נזילות וסחירות.

שוק מתעורר 

שווקים מתעוררים כוללים מדינות בעלות צמיחה גבוהה כדוגמת מדינות במזרח אסיה ודרום אמריקה. השווקים המתעוררים הבולטים ביותר מכונים – BRIC: ברזיל, רוסיה, הודו וסין. משנות ה-2000 המוקדמות רשמו מדינות אלו שיעורי צמיחה גבוהים ביותר בתמ“ג והגיעו לרמות של 10% בשנה. כך סין בתקופת העיור והאולימפיאדה, ברזיל בתקופת מחירי הסחורות והנפט הגבוהים, הודו בתקופת הצמיחה המואצת והמעבר מהכפר לעיר, רוסיה בתקופת נסיקת מחיר הנפט לרמה של 140 דולר לחבית (שנת 2008).

שוק תעודות הסל בישראל

שוק תעודות הסל בישראל החל לפעול במרץ 2001 עם כניסתה של תעודת הסל תאל“י 25 על מדד המעו“ף.

בשנת 2003 התווספו לשוק תעודות סל של כמה גופי השקעה מתוך צמצום מרווחים ובעלויות. כיום יש בשוק תעודות הסל מעל 500 תעודות, ומחזורי המסחר היומיים בו נושקים ל-300 מיליון ש”ח. נוסף על המדדים על הבורסה הישראלית חלק מחברות תעודות הסל מנפיקות גם תעודות על מדדים כלל עולמיים ואף על מדדים סקטוריאליים.

שורט (מכירה בחסר) 

שורט בשוק האופציות – פוזיציית שורט היא כתיבה (כלומר מכירה) של חוזה אופציות. מי שכותב אופציית Put או Call מוגדר שורט על החוזה.

מכירת מניות בחסר (בשורט) – מצב שאדם או גוף מוכר מניות שאינן בבעלותו. המוכר בחסר פונה לגוף פיננסי, ודרכו הוא שואל את המניות ממשקיע אחר. השואל חייב להחזיר את המניות למלווה לאחר פרק זמן המוגדר על פי החלטת המוכר או המשאיל. בפרק הזמן המוגדר המוכר מוגדר שורט על מניות אלו.

פוזיציית שוק דובי – שורט על שוק המניות. אם בבעלות המשקיע אופציות Put או אם הוא מוכר מניות בחסר, אזי הוא שורט על השוק. הפוזיציה הכללית שלו דובית, וייווצר לו רווח מירידת מחירי המניות שהוא מוכר בחסר, או במקרה של אופציות Put – מירידת מחיר נכס הבסיס שאליו מתייחסת האופציה.

שימוש בתעודות סל בחסר

מקובל להשתמש בתעודות סל בחסר על מנת להגן על תיקי השקעות – גידור כנגד חולשת שוק המניות והקטנת סיכוני השקעה למי שצופה ירידה של שוק המניות.

שינוי מבנה הבעלות של הבורסה

באפריל 2017 אישרה הכנסת תיקון חוק ניירות ערך בנושא שינוי מבנה הבעלות של הבורסה. בספטמבר 2017 אישר בית המשפט המחוזי את ההסדר לשינוי מבנה הבורסה במסגרתו הפכה הבורסה לחברה למטרות רווח תוך  הפרדה בין הבעלות בבורסה והשליטה בה לבין החברות בה. רשות ניירות ערך הינה הרגולטור המפקח על פעילות הבורסה. מסלקת הבורסה, מסלקת מעו”ף והחברה לרישומים של הבורסה, הינן חברות בבעלות מלאה של הבורסה.

שיעור הוספה

שיעור הוספה הוא סכום הנמדד באחוזים, שאותו המשקיע מתבקש לשלם, בנוסף למחיר היחידה שנקבע בהסכם הקרן. התשלום על שיעור הוספה נגבה באופן חד פעמי בזמן רכישה ומכירה של יחידות השתתפות. קרנות נאמנות מסוימות לא גובות תוספת זו – ובקרנות אחרות, שיעור ההוספה יכול להגיע ל- 2%. 

שיעור חשיפה מרבי של קרן נאמנות

שיעור חשיפה של קרן נאמנות למניות ולמט”ח, נקבע בהתאם לסיווג על פי רמת סיכון. משנת 2008 מחויבת כל קרן נאמנות לפרסם בפומבי את שיעור החשיפה המרבי שלה למניות ולמט”ח.

שכר מנהל קרן נאמנות / דמי ניהול

מנהל קרן נאמנות אחראי על כל הפעולות וההחלטות הפיננסיות הקשורות לניהול הכספים המושקעים בה. מנהל הקרן והאנליסטים הכפופים לו, משקיעים את כל מרצם, ניסיונם והתמחותם בניהול כספי הקרן. שכרו של מנהל קרן נאמנות המוגדר כדמי ניהול (או עמלות פעולה), הם תמורה ידועה מראש למשקיעים ומפורסמים בפומבי. שיעור דמי ניהול של קרן תלוי בסוג הקרן ומורכבותה. ראה גם את המונח “דמי ניהול”.

ת.

תאריך הפקיעה של כתב אופציה

זהו התאריך האחרון בו נשמרת למשקיע הזכות לממש את כתב האופציה שברשותו לנייר ערך של החברה, לאחר תאריך הפקיעה אין לכתב אופציה כל ערך.

תוספת מימוש

הסכום שיש להוסיף בעת מימוש כתב האופציה.

תנודתיות

הפער בין הנקודה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר של מניה, מדד או מוצר פיננסי אחר. תנודתיות גבוהה מלמדת בד”כ על סיכון גבוה יחסית בהשקעה בצד סיכוי תואם. מידת תנודתיות גבוהה טובה לשחקני האופציה שכן מגדילים את הסיכוי למימוש האופציה ומכאן ערכה עולה.

תעודות סל

מכשיר השקעה העוקב אחר מדד מסוים של ניירות ערך ונותן תשואה זהה לתשואת המדד. שוק תעודות הסל החל בשנת 1993 בארה“ב, אז הונפקה התעודה הראשונה. עד סוף שנות התשעים הונפקו בארה“ב ובקנדה עוד כ-30 תעודות סל. בשנת 2000 התפשט שוק תעודות הסל והגיע לאירופה ולאסיה. כיום יש בעולם כ-1,600 תעודות סל על מדדים, סחורות, מטבעות, סקטורים ועוד. בשנת 2009 נאמד השוק העולמי של תעודות הסל ב-300 מיליארד דולר. בארה“ב נאמד השוק ב-200 מיליארד דולר, שהם % 65 מסך השוק העולמי. שוק תעודות הסל באירופה נאמד ב-40 מיליארד דולר והיתרה בשאר העולם. באופן כללי, אפשר לחלק את תעודות הסל המונפקות בעולם לשני סוגים עיקריים:

תעודות סל שמנפיקות הבורסות

תעודות סל שמנפיקים גופים פרטיים (בתי השקעות)

תשואה

הרווח או ההפסד על ההשקעה. למשל: התשואה השנתית למשקיע שרכש מניה ב-100 שקל ומכר אותה כעבור שנה ב-120 שקלים היא 20%.

תשואת דיבידנד 

תשואת דיבידנד היא היחס בין שיעור הדיבידנד במזומן למניה לבין מחיר המניה בשוק. יחס זה מבוטא באחוזים.

תשואה לפדיון 

התשואה השנתית המצטברת שתתקבל על איגרת חוב במקרה שהאיגרת תוחזק עד למועד הפירעון שלה.

תשקיף

חברה הרוצה להנפיק את מניותיה בבורסה צריכה להכין תשקיף להנפקה. על החברה לדאוג לגילוי נאות בתשקיף: תשקיף חייב לכלול כל פרט העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל לרכוש ניירות ערך המוצעים על פיו.

בתשקיף יוצגו הפרטים הבאים: הדוחות הכספיים של החברה המנפיקה, הדוחות הכספיים של החברות הבנות שלה ושל החברות הקשורות אליה, תיאור החברה ופעילותה, תיאור ניירות הערך המונפקים, דיווח על מבנה ההון של החברה לפני ואחרי ההנפקה, רשימת נכסי החברה, פרטים בדבר הסכם החתמות אם קיים. על כריכת תשקיף יירשמו גורמי הסיכון העיקריים לפעילות החברה, עסקאות עם בעלי עניין ואזהרות אחרות.

תשקיף קרן נאמנות

קרן נאמנות מנוהלת על פי תשקיף שנתי פומבי אותו מוציא מנהל הקרן. תשקיף זה מתאר בהרחבה את מדיניות ההשקעות של כל קרן נאמנות. תשקיף זה עובר לאישור הרשות לניירות ערך והופך לציבורי. נאמן הקרן הוא האחראי לוודא שהקרן עומדת בתשקיף שפורסם. תשקיף קרן מפרט גם את שיעור דמי הניהול הנגבים בגינה.

בחן את עצמך, האם אתה מסוגל להרוויח מהשקעה במניות​